AKTUELLT

Se agendan och videoupptagningen från uppföljningsseminariet den 11 februari 2015. Även sammanställningar från grupparbetena om kommunernas socialtjänst och hållbar utveckling.

Läs mer...

Provberäkningarna för finansieringen av Kommunernas socialtjänst nu klara

Läs mer...

Genom arbetet med landskapsregeringens budget för år 2014 delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten.

Läs mer...

Läs vad kommunförbundet hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Läs vad Mariehamns stad hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

RAPPORTER

Här finns alla rapporter samlade.

Finansieringen av Kommunernas socialtjänst – Provberäkningar av Nyckelmodellen

ÅSUB har haft i uppdrag av landskapsregeringen att göra uppföljningsanalyser i anslutning till färdigställandet av förslaget om Kommunernas socialtjänst (KST). Uppdraget omfattade bland annat att analysera kompletterande modeller för hur den solidariska kostnadsfördelningen kan förverkligas och hur landskapsandelssystemet kan anpassas till KST. Dessutom skulle ÅSUB ta fram exempel på hur ett övergångssystem till den nya finansieringsmodellen kan utformas.

bild-kst-finansieringsrapport

 

Slutrapport lagberedningsgruppen för kommunernas socialtjänst

Den 15 oktober 2013 utsåg Ålands landskapsregering en lagberedningsgrupp för verkställande av en samordnad social service i landskapet, med utgångspunkt i den så kallade Susanne-gruppens förslag. I gruppen har ingått Carolina Sandell (ordförande), Hans Selander, Susanne Lehtinen, Erik Brunström, Veronika Snellman och Robert Lindfors.

 lagbredningsgruppen-slutrapport-parm

 

Garantilagsgruppens slutrapport

I denna rapport analyseras behovet av en s.k. garantilagstiftning med anledning av den samhällsservicereform som anges i landskapsregeringens handlingsprogram 22.11.2011.

 

Samordning av teknisk sektor

Infrastrukturgruppens slutrapport med förslag om samordning av infrastrukturen och den tekniska sektorn i landskapet Åland inom ramen för arbetet med samhällsservicereformen.

 

Samordning av social service

Susannegruppens slutrapport om tryggande av basservice inom ramen för arbetet med samhällsservicereformen.

 

Samhällsreformen på Åland - alternativa byggstenar

Rapporten beskriver alternativa organisationsmodeller för det offentliga Åland med fokus på kommunstrukturen.

 

Vinster och utmaningar med samhällsservicereformen

Vinsterna med reformen var tydliga och ganska samstämmiga, medan utmaningarna var med mångfasetterade. I det följande ges en kort sammanställning av kommentarerna. Alla inskrivna kommentarer finns i slutet av dokumentet.

Detta dokument ska betraktas just som en dokumentation och sammanställning av deltagarnas åsikter på det tredje breddgruppsmötet. Det är ingen analys eller värdering av synpunkterna. Sammanställningen kan användas av ledningsgruppen och av LR i det fortsatta arbetet med samhällsservicereformen och kan vara till hjälp för att underlätta arbetet.

Breddgrupp3 vinster och utmaningar

 

Ålands samhällsservicereform

Rapporten är en sammanfattning av tre underlagsrapporter från arbetet:Omvärldsanalys Åland (december 2012), Visionshörnstenar för Ålands samhällsservice (februari 2013) och Strategier för Ålands samhällsservicereform (april 2013).

Rapporten samanfattar breddgrupssmöte 1 och 2, samt tar fasta på de förändringar som utgående utifrån breddgruppernas arbeten bör prioriteras.

 Alands samhallsservicereform kort

 

Strategier för Ålands samhällsservicereform

Dokumentet utgör resultatet av det andra bredgruppsmötet där deltagarna fick i uppgift att förslå tillvägagångssätt för att uppnå de framtidsvisioner som beskrevs på det första breddgruppsmötet.

 

Visionshörnstenar för Ålands samhällsservice

Dokumentet utgör resultatet av det första breddgruppsmötet där 100 deltagare fick i uppdrag att ta fram en vision för Åland 2022.

 

Omvärldsanalys

I den här rapporten beskriver vi ett antal viktiga trender i omvärlden som har påverkan på Ålands utveckling.