AKTUELLT

Se agendan och videoupptagningen från uppföljningsseminariet den 11 februari 2015. Även sammanställningar från grupparbetena om kommunernas socialtjänst och hållbar utveckling.

Läs mer...

Provberäkningarna för finansieringen av Kommunernas socialtjänst nu klara

Läs mer...

Genom arbetet med landskapsregeringens budget för år 2014 delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten.

Läs mer...

Läs vad kommunförbundet hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Läs vad Mariehamns stad hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Reformens sex olika delar

Genom arbetet med landskapsregeringens budget för år 2014 delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten.

1. Kommunernas socialtjänst

Landskapsregeringen tillsatte den 15 oktober 2013 en lagberedningsgrupp i syfte att samordna den sociala servicen i en myndighet med utgångspunkt i den s.k. Susanne-gruppens förslag. Lagberedningsgruppens arbete ska enligt uppdragsbeskrivningen utmynna i ett konkret förslag till lagstiftningsåtgärder. Lagberedningsgruppen ska vara klar med arbetet senast den 31 mars 2014. Mariehamns stad och Ålands kommunförbund kommer genom ett remissförfarande att ges möjlighet att inkomma med synpunkter på de lagstiftningsåtgärder som lagberedningsgruppen föreslår.

2. Byggnadstillsyn och byggandsrådgivning

Landskapsregeringen föreslår att Ålands kommunförbund tillsammans med Mariehamns stad tar initiativ till samordning av samtliga kommuners och Mariehamns stads byggnadstillsyns- och rådgivningsfunktioner.

3. Regional utvecklingsplan

Landskapsregeringen kommer under åren 2014-2016 att driva ett utvecklingsarbete som syftar till att utforma en långsiktig utvecklingsplan för Åland. Planen ska beakta användningen av resurser, definiera utvecklingsområden och fördela ansvar för genomförandet. Syftet är att lägga fram en långsiktig plan för en hållbar samhällsutveckling som gynnar ekonomisk tillväxt på Åland.

4. Vägförvaltning, verkstad och lager

Landskapsregeringen kommer att initiera en dialog med Mariehamns stad och de åländska kommunerna för att tillsammans utreda möjliga samarrangemang av kommunernas, stadens och landskapets vägförvaltning samt verkstads- och lagerfunktioner.

5. Brand- och räddningsväsendet

Landskapsregeringens avsikt är att som räddningslagen förutsätter uppta ett arbete för att utarbeta en samarbetsplan som anger riktlinjerna för hur det kommunala räddningsväsendet skulle kunna administreras av en för hela landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet.

6. Servicecenter

Landskapsregeringen kommer under år 2014 att påbörja ett förberedande arbete med att bilda ett myndighetsgemensamt servicecenter som ska erbjuda tjänster inom i första hand ekonomi- och personaladministration till den åländska offentliga sektorn. Initialt kommer servicecentret att betjäna landskapsregeringens myndigheter, men avsikten är att tjänsterna också ska kunna erbjudas till de åländska kommunerna. Målet är att Ålands offentliga servicecenter ska kunna